Puur genieten…

Algemene voorwaarden

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het lezen van deze Algemene Voorwaarden. Bij het maken van een reservering gaan klanten automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord met welke wijziging in de Algemene Voorwaarden dan ook die gemaakt zijn door een derde partij en de derde partij belooft zich aan de voorwaarden te houden.

TOEPASSING: LANDLEVEN LUTTENBERG – GASTENVERBLIJF DE LANDSTEE – PAARD IN HOTEL
Deze Algemene Huur Voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot Gastenverblijf de Landstee, behorende bij Landleven Luttenberg, staande en gelegen aan de Schanebroeksweg 12, 8105 RJ te Luttenberg in Overijssel, Nederland.

In deze Algemene Huur Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van het gastenverblijf de Landstee en het eventueel bijgeboekte “Paard in Hotel”.

Deze Algemene Huur Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze Algemene Huur Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

RESERVERING
Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

ARTIKEL 1 VOORWAARDEN VERHUUR EN HUUR
a. Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een gastenverblijf, gelegen in Luttenberg, verder te noemen “het gehuurde”.
De overeenkomst betreft de verhuur van het gastenverblijf voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
b. Met inventaris volgens gespecificeerde lijst, die aan dit contract is toegevoegd.
c. Het gehuurde mag door niet meer dan 4 personen worden bewoond (babybedje bijzetten in overleg). Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
d. In het gehuurde zijn geen huisdieren toegestaan.

e. De huurprijs wordt bekend gesteld op de website www.landlevenluttenberg.nl en zal jaarlijks worden aangepast.
f. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het gastenverblijf, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven in bijlage I en inclusief gebruik van water/licht/binnenshuis elektra, bedlinnen (dekbedden, kussens, dekbedovertrekken en (hoes-) lakens, badhanddoeken en keukenlinnen (theedoeken), voor maximaal 4 personen. Inclusief toeristenbelasting gemeente Raalte en eindschoonmaak.
g. Niet inbegrepen in de huurprijs zijn de extra services en “Paard in Hotel”.

h. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.
i. Het geven van feesten e.d. in het gehuurde is niet toegestaan.
j. Het betreden van het terrein van Landleven Luttenberg is geheel op eigen risico.
k. Het gebruik van de (bij te boeken) services is geheel op eigen risico.

l. Indien u wenst gebruik te maken van “Paard in Hotel” zal er bij aankomst gevraagd worden naar het paspoort waarin de vaccinaties up-to-date behoren te zijn. Bij het niet kunnen tonen van een geldig vaccinatie bewijs of als het paard/pony bij aankomst in een algehele slechte gezondheid verkeerd kan het paard/pony niet worden toegelaten op het terrein, dit om overdracht van mogelijke ziektes te voorkomen. Het stallen van uw paard/pony is geheel op eigen risico, Landleven Luttenberg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor letsel en/of schade. Wij raden u als gast dan ook aan om uw paard/pony te verzekeren.

m. In geval van nood eigent de verhuurder zich het recht toe, het gastenverblijf De Landstee te betreden.

n. De verhuurder heeft ten aller tijde toegang tot de paardenaccommodatie.

o. Wanneer u boekt bij Landleven Luttenberg, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en gaan wij er van uit dat u deze ook naleeft.

ARTIKEL 2 VERBLIJF IN HET GASTENVERBLIJF
• Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15.00 uur gebruikmaken van het gastenverblijf. Op de dag van vertrek dient het gastenverblijf uiterlijk om 11.00 uur te hebben verlaten. (Afwijkende tijden in overleg, op basis van beschikbaarheid  en tegen extra toeslag € 15,00 per uur.)
• Het gastenverblijf is huisdiervrij en rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. In het geval dat roken op een kamer wordt geconstateerd, worden reinigingskosten ter hoogte van € 150,- in rekening gebracht. Indien het brandalarm afgaat door roken in De Landstee, zullen de voorrijkosten van de brandweer ter hoogte van  €275,- in rekening worden gebracht.
Open vuur of het gebruik van een vuurkorf is niet toegestaan.

• Harde muziek en feesten zijn absoluut verboden. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u per direct verwijderd worden uit het gastenverblijf, ongeacht de tijd, dag of nacht.

• Het is verboden om binnen het terrein van Landleven Luttenberg lachgas en of (slagroom)patronen te nuttigen, te gebruiken, te verhandelen of bij zich te hebben.

• Het gebruik van licht/water en elektra binnen in het gastenverblijf is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.

• Gebruik maken van de autolaadpaal zijn per keer kosten aan verbonden, laat u informeren door de verhuurder over de dan geldende tarieven.
• Barbecueën met de aanwezige BBQ is toegestaan in combinatie met de BBQ-service.
• Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
• Verblijf van meer personen in het gastenverblijf dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor het gastenverblijf geldende maximum van 4 personen (zie ook richtlijnen Rijksoverheid i.v.m. Covid-19) is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon, wordt één extra (babycamping-)bed geplaatst. Hiervoor wordt een toeslag gerekend.

• Het is verboden om nooduitgangen/ramen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
• Gastenverblijf de Landstee beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, hiervoor geldt het volgende: De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd (i.v.m. illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen) worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

• Op diverse plaatsen binnen het terrein van Landleven Luttenberg hangen camera`s. Eenieder die zich binnen het terrein bevindt, stemt in met het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

• Landleven Luttenberg respecteert de privacy van alle bezoekers. Indien er echter sprake is van een gewichtige reden is de bedrijfsleiding van Landleven Luttenberg te allen tijde bevoegd om De Landstee zonder toestemming te betreden.

ARTIKEL 3 NAAM/NAAM REISGENOTEN
Een lijst met namen en adressen van het gezelschap wordt bij aankomst overhandigd aan de verhuurder (t.b.v. de door gemeente Raalte verplicht gestelde verblijfsadministratie).

ARTIKEL 4 FINANCIËN
• Reservering is voldaan na betaling per bank.

• Een waarborgsom (zie artikel 5 hieronder) van € 250,00; deze dient eveneens vóóraf te worden gedaan, tijdens de reservering.

• Extra kosten (drankjes, services, “paard in hotel”, autolaadpaal) gemaakt tijdens uw verblijf graag per pin of contant betalen voor vertrek.

ARTIKEL 5 WAARBORGSOM
De verhuurder zal na het einde van het verblijf de waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 4 en artikel 9). (uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de huurperiode)

ARTIKEL 6 ANNULERING
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email/whatsapp te worden bevestigd.

Bij annulering wordt standaard 20% kosten van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Indien de annulering binnen 4 weken vóór aanvang van uw verblijf plaatsvindt bent u ons de volledige huursom verschuldigd.

Onder reservering verstaan we iedere bevestigde reservering al dan niet betaald. Wij adviseren onze gasten een (doorlopende) reis-/annuleringsverzekering af te sluiten. Geen verzekering en toch annuleren, helaas zijn dan de kosten voor eigen risico en rekening.

ARTIKEL 7 VERPLICHTING VERHUURDER
Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 8 VERPLICHTING HUURDER
Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd achter te laten.

ARTIKEL 9 SCHADE
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, het onnodig leegspuiten van brandblusser, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

Landleven Luttenberg stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen van de huurder. Op aanvraag is er een kluis beschikbaar.

ARTIKEL 10 KOSTEN HERSTEL
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder.

ARTIKEL 11 WANPRESTATIE VERHUURDER
Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de verhuurder mee te delen. De verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

Hierbij wordt opgemerkt, dat verhuurder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil (met name: RIVM-maatregelen i.v.m. Covid-19). Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, akkerbouw- en veehouderijbedrijven enz.
Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen, trailer of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het gastenverblijf De Landstee ten gevolge van de vertraging.

ARTIKEL 12 WANPRESTATIE HUURDER
Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft de verhuurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen.
Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Wanneer de verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 13 WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht onze algemene voorwaarden en privacy statement te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het (aangekondigde) tijdstip van inwerkingtreding.

Landleven Luttenberg zal haar uiterste best doen de details zo correct en precies mogelijk weer te geven. Landleven Luttenberg is niet verantwoordelijk voor gemaakte druk of zetfouten.

Landleven Luttenberg heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.

Landleven Luttenberg heeft het recht de algemene voorwaarden aan te passen wanneer nodig.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het lezen van deze algemene voorwaarden en privacy statement. Bij het maken van een boeking gaan klanten automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord met welke wijziging in de algemene voorwaarden en privacy statement dan ook die gemaakt zijn door een derde partij en de derde partij belooft zich aan de voorwaarden te houden.

Deze algemene voorwaarden hebben geen effect op de wettelijke rechten van de gebruiker.

Op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer: Vakantie vieren binnen de richtlijnen van het RIVM 

Gastenverblijf de Landstee behorende tot Landleven Luttenberg kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld (of aansprakelijkheid aanvaarden) voor de gedragingen van haar huurders ten aanzien van de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en voor de mogelijkheid dat haar huurders blootgesteld worden aan een eventuele Coronabesmetting. 

 BIJLAGE 1
Beschrijving van de (vaste) inventaris gastenverblijf de Landstee.

Tuin:

1 eettafel *)                                           1 tuinbankje met kussen*)
4 stoelen met kussens *)                    Speelmogelijkheden en buitenspellen *)  **)

1 Barbecue in combinatie met BBQ-service**)

*) gedurende het zomerseizoen
**) gebruik geheel op eigen risico

Living (Woonkamer/keuken):

1 2,5 zits bank
1 eettafel
4 eetkamerstoelen

1 salontafel

Kinderstoel(en) (op aanvraag)

1 Buffetkast met daarin gezelschapsspellen, borden, kopjes en glazen.

1 Smart TV (zonder tv zenders, zodat u zelf gebruik kan maken van uw eigen streaming – account)

Ingerichte keuken:

Afzuigkap, inductiekookplaat, koelkast met vriezer, ingebouwde ovenmagnetron, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker, diverse potten en pannen, onderzetters, serviesgoed.

Gratis (beperkt) Koffie & Thee

Hal: 

Kapstok 

Droogloopmat

2 Paraplu`s

Technische ruimte:

Stofzuiger

Emmer

Schoonmaakmiddelen

Stoffer en blik 

Tweepersoons slaapkamer:

Tweepersoons COCOMAT boxspring (160×210) met twee matrassen, topper met beschermhoes, vier hoofdkussens en dekbed.
2 “nachtkastjes” / twee lampjes 

kast

spiegel

Kleinere tweepersoons slaapkamer:

Twee eenpersoonsbedden, beide met matras en beschermhoes en één hoofdkussen per bed en dekbed.

1 x baby campingbedje (op aanvraag)
Twee bedlampjes 

Wand kastje, spiegel en kofferhouder

Badkamer:

Regendouche, wastafel, toilet, föhn, badmat, (wasmachine en droger opstelling*) *meerprijs

Diverse interieuraccessoires kunt u via ons afnemen, prijzen op aanvraag. 

Landleven Luttenberg
Schanebroeksweg 12
8105 RJ Luttenberg
+31 (0)6 –  27 42 68 79

info@landlevenluttenberg.nl

Kvk nummer 83760431
Btw-id nummer NL003873228B08
Bankrekeningnummer NL42 KNAB 0510 7743 77

Naar boven